Програма за основен етап 5.-7. клас

В основния етап 5. – 7. клас училището продължава да развива своя МОДЕЛ, който включва:

 • Развитие на учеща се общност със споделени ценности
 • Позоваване на научни изследвания и утвърдени практики
 • Гъвкава учебна рамка, която позволява динамично интегриране на утвърдени световни образователни модели в съгласие в мисията и принципите на училището: продължаване на практиките на IB, JUMP Math в рамките на възрастовия етап 11-14 години и преход към IB Diploma Programm
 • Учебните дисциплини са свързани в интердисциплинарен модел с фокус върху метаумения, който включва 8 образователни области и метапредмети и позволява учене в дълбочина, конструиране на знание чрез преживелищен опит и насочено откривателство, споделяне на знание чрез индивидуални проекти, формиране на умения за застъпничество чрез общностни проекти
 • Ученикът е активен участник в образователния процес, като поема отговорност за собственото си учене, планира индивидуално образователния си процес, включва се като учащ и като активен член на общността
 • Учителят е творец; ролеви модел, наблюдава и подкрепя; създава развиваща среда; проявява доверие, уважение и вслушване; подкрепя развитието на ученика чрез позитивна и развиваща обратна връзка

 

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ЦЕЛИ

Те кореспондират с 6 метапредмета, чрез които добавяме специфично учене на метаниво – изграждане на метаумения и качества, приложими във всяка предметна и житейска област

Нашата цел е децата/учениците:

 1. Да израснат добри хора с определени нагласи, споделени ценности. Да знаят как да се отнасят с другите по добър начин, да имат компетентности за качествени взаимоотношения и за личностно съотнасяне и развитие – добри приятели, добри колеги в работата, добри партньори, добри родители. Метапредмет ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
 2. Да бъдат добри мислители: да са разсъдителни логически, аналитично, творчески съзидателно, да осъзнават комплексностите на света, да осъзнават различни концепции в тяхното взаимодействие и да създават нови; да разбират правилата и да могат да ги разширяват, да ги преодоляват в търсене на баланс между хармонията и стабилността на установеното и промяната -критично, системно, дизайн мислене. Метапредмет МИСЛЕНЕ
 3. Да бъдат добри комуникатори: да могат да излагат идеите си структурирано, ясно; да използват различни форми: писмена, устна, визуализация; да могат да си задават въпроси и да участват в търсене на отговор заедно с другите, да могат да използват външни идеи, да могат да гледат на едно и също нещо от различни гледни точки, да оценяват чужди идеи, които може дори да са противоположни на техните, дори да интегрират противоположни идеи; да умеят да влизат в диалог, в който се извлича полза за всички участници – основни грамотности по езици като инструменти не само за разговор, но и за мислене, за концептуализация. Метапредмет КОМУНИКАЦИИ
 4. Да притежават компетентности за действие: да реализират целите си, обикновено заедно с други хора – целеполагане, планиране, работа в екип, организация, ресурсно осигуряване, проследяване на процеса на реализация и внасяне на необходими корекции, за да постигнат крайната цел, трупане на практически опит. Метапредмет ДЕЙСТВИЕ
 5. Да притежават нагласа и умение да се чувстват добре физически и психически, да се чувстват добре с другите, да могат да изживяват емоции и да се възстановяват – осъзнаване на знанията за здравословен живот, умения и знания за физическа и интелектуална активност, физическо, психическо и интелектуално благосъстояние. Метапредмет БЛАГОСЪСТОЯНИЕ
 6. Да развиятширок поглед върху световни култури, преживяване на различни аспекти от това, което ние наричаме българска култура, европейска култура; усет, способност да виждат разнообразието на света около тях, да разпознават какво значи култура в най-широк смисъл; да влизат и да излизат от вид култура; да създават култура; философията като практика, въпроси, които не могат да бъдат зададени в контекста на съответната култура или на съответната дисциплина, защото за да можеш да осъзнаваш и създаваш смислите на живота си, трябва да можеш да си задаваш философски въпроси и да разсъждаваш върху тях Метапредмет КУЛТУРА И ФИЛОСОФИЯ

ОСНОВНИ ПРЕДМЕТНИ ОБЛАСТИ

Осигуряват основни грамотности, без които не можем да оперираме на метаниво и да формираме метаумения, чрез конкретни практики по конкретни учебни дисциплини.

Група 1Език и литература Език, култура и литература 

Език: роден и английски

Култура: национална и световна

Литература: национална и световна

Група 2Втори чужд език Немски/френски/друг език
Група 3Социални науки Човек и общество (география,  история)Философия
Група 4Природни науки Науки за земятаНауки за живота

Физически науки

Група 5Математика Разширен курс по математика и решаване на проблеми
Група 6Изкуства Интегрирани сценични изкустваИнтегрирани визуални изкуства
Група 7Дизайн Моделиране, системи, дизайн, иновация
Група 8Физическо и здравно образование Двигателна култура, спорт и здравословен начин на живот
Метапредмети ВзаимоотношенияМислене

Комуникация

Действие

Благосъстояние

Култура и философия

Проект Обществен проектИндивидуален проект

Интегративни проекти по обществени науки, природни науки, изкуства

 

Моделът на Прогресивните училища цели да помогне на учениците да разберат света, в който всички живеем, в неговата взаимосвързаност и цялост, затова учебното съдържание и е свързано в глобални (интердисциплинарни) теми, които насърчават учениците в правенето на стойностни връзки между истинския свят и ученето в класната стая. Глобалните теми надграждат трансдисциплинарни теми от Програмата за начален етап (PYP), следователно продължават и задълбочават разбирането по подходящ за новата възрастова група начин.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *