Учебна програма

Учебната програма е конструирана по начин, който превръща знанията в умения за утрешния свят.

Програма за учене

Програмата за учене съчетава дисциплинарното с изследователското учене и покрива както международни, така и национални стандарти. В нея включваме:

  • изучаване на учебни дисциплини от стандартния учебен план – за да осигурим пълноценна академична подготовка по Български език и литература, Английски език, II чужд език, математика, дизайн и технологии, социални и природни науки, изкуства, спорт.
  • програма за взаимоотношения – за да подготвим осъзнати и пълноценно общуващи млади хора.
  • програма за мислене – за да ги научим да правят разлика между факт, мнение, теория и идея, да създават и откриват модели за опознаване и сътворяване на света.
  • програма за култура, творчество, физическа подготовка и принос в полза на общността – за да помогнем на младите хора да развият талантите и интересите си, да поддържат баланс между ум, емоции и физическо състояние.

Програма за преподаване

Програма за преподаване: чрез нея поставяме образователни цели – компетентности и стандарти, проучваме и прилагаме най-съвременните образователни подходи в света

  • учители, които дават личен пример с непрестанно учене и саморазвиване;
  • изследователски проекти, които събуждат интереса, осмислят знанията и надграждат уменията;
  • възможности за самостоятелен избор и следване на лични идеи и интереси.
  • връзка на ученето с глобалния и местен контекст, за да намерим приложението на всяко знание и умение в реалния живот;
  • фокус върху самостоятелното мислене и разбиране на концепции;
  • грижа за пълноценното общуване и ефективните взаимоотношения в училищната общност.

Програма за оценяване

Програмата за оценяване е система, която се фокусира върху индивидуалното и груповото развитие. Тя е базирана на компетентностни модели по учебни дисциплини и метапредмети и включва непрекъснато проследяване на прогреса на ученика чрез постояннна обратна връзка, диагностики в ключови етапи от годината, практическа работа по проекти.

В края на 10. и 12. клас учениците се явяват на международни изпити по глобални стандарти и имат възможност на завършат с две дипломи – национална и международна IB

Организация на програмата

Големина на класовете и график

Планираме нашите гимназиални класове да бъдат между 12 и 16 ученици.

Образователните дейности ще бъдат в блокове от 55 минути между 8:30 и 16:00 ч.. Учениците ще могат да се включват в присъствени учебни часове по предмети, както и да отделят време за самостоятелно учене, проучване, работа по проекти.

Ученическата общност

В началото на годината запознаваме учениците с училищните ценности и политики и заедно с тях ще създадем правила и споразумения за ефективна и спокойна класна стая.

Веднъж седмично всички класове имат обща среща, на която обсъждат важни въпроси от живота на училището, дискутират различни казуси, вземат важни решения.

За да подкрепим възникването на принадлежност и общност, даваме много възможности за разнообразен училищен живот: извънкласни дейности, олимпиади, Коледен фестивал на талантите, Пролетен STEM фестивал, Летен фестивал на изкуствата.

Физическата среда

Ще имаме специализирани кабинети по английски език, социални науки, STEM пространство, музика, визуални изкуства.

Спортните дейности ще се провеждат на открито и закрито в близост до училището.

За самостоятелната си работа учениците ще имат достъп до медиа център с многообразие от ресурси, включителносветовен образователен обмен.

Нашият календар

Учебната година е в синхрон с традиционния календар на МОН.

В първите две седмици посвещаваме време и внимание на уменията за учене: организация и планиране, календар, специфични стратегии по предмети, работа с електронни платформи, водене на записки, план, работа с източници, академична честност.

Предвидили сме три пъти в годината да проследяваме прогреса в ученето на учениците: септември/ януари/ юни. Учениците и родителите ще получават подробна обратна връзка на всеки етап.

Възможност за завършване на етап (10 и 12 клас) с 2 дипломи: национална и IB