Етапи

8.-10. клас: Учим ги да мислят критично и самостоятелно, да решават реални проблеми и да творят съзидателно

В 8-и клас нашите прогресивни ученици правят прехода от прогимназия към гимназия. Имат интензивна подготовка по английски език чрез дисциплинарно учене на езика и практика в контекста на социални, природни науки и дизайн. Започват и II чужд език.

В наставническата програма развиват умения за ефективни взаимоотношения и работят целенасочено върху уменията си за учене:

а) организационни: самоорганизация, самоподготовка, управление на времето, приоритизиране на задачи, надграждане на умения за работа в екип;

б) академични: стратегии за разбиране в дълбочина на по-комплексни концепции, задълбочаване на уменията за решаване на проблеми, критическо и творческо мислене. Поставят си SMART цели – академични и социални.

Учениците могат да избират допълнителни часове с фокус: Наука и технологии, Хуманитарен профил, Бизнес и предприемачество.

По същото време започват да планират и личното си портфолио от академични дейности, извънкласни занимания и доброволческа работа, необходими за да създадат своето CV при кандидатстване в университет.

В 9-10-и клас интегрираме националната програма и IB Middle Years Programme (MYP 4-5)
В този етап от прогресивното образование учениците: учениците надграждат и задълбочават дисциплинарното учене и се подготвят за следващият IB етап (Diploma Programme).

Продължаваме да работим по програмите за метаумения: взаимоотношения, разбиране в дълбочина и решаване на проблеми през изследователски казуси, мислене, планиране и изпълнение, активно гражданство.

Работят по личен проект в избраният от тях фокус: наука и технологии, хуманитарен, предприемачески.

Като част от завършването на този етап учениците се явяват на стандартизирани национални изпити и по желание – на международни изпити за получаване на IB сертификати по избрани предмети.
В края на 10-ти клас учениците избират курсовете от предстоящата Дипломна програма.
Продължават да работят върху портфолиото си за кандидатстване в университет.

11.-12. клас: Учим ги да са проактивни, да поемат рискове, да планират и реализират целите си

В 11-12-и клас нашите ученици продължават специализацията си чрез профилиране в IB Diploma Programme – предизвикателна предуниверситетска подготовка, с баланс между интензивно учене и личностно развитие, високи стандарти и зрелостни изпити и международни изпити по глобални  стандарти

В последните гимназиални години те:

  • доразвиват специализацията си
  • изпробват силите си в предизвикателна предуниверситетска подготовка
  • работят по балансиран учебен план с 6 предметни области и самостоятелни разработки по Теория на познанието и избран от тях водещ предмет
  • допълват подготовката си със занимания по изкуства, като част от културната програма на училището
  • довършват личното си портфолио за университет или работа.