Финансови условия

Финансови условия

Бюджетите на училищата се утвърждават от Настоятелството на всяко училище по предложение на ръководството, координирано с Фондацията. Всички приходи се използват за покриване на разходите и за развитие на училищата и образователния модел. Фондацията, която притежава училищата, е в обществена полза и не формира печалба. По принцип училищата формират балансирани бюджети.

Такси и други разходи за 2024/25 учебна година (в евро):

Такса в евро 
Такса обучение 2730
Такса допълнителни програми Взаимоотношения, Мислене, Култура (препоръчително) 2730
Такса извънкласни дейности и проекти (препоръчително) 683
Дарение за развитие на ФОТ (препоръчително) 682
Общо 6825

Допълнителна такса учебници 640 евро. 

Таксата се отнася за ученици в 9. клас и покрива две учебни години (9. и 10. клас).

Годишната такса за обучение се заплаща на три вноски:

Първа вноска2322 евро

Втора вноска (до 5. август)- 2321 евро

Трета вноска (до 5. януари) – 1500 евро

Дарение към ФОТ – 682 евро

Еднократна такса за приемна процедура в размер на 150 евро.

Прогресивна гимназия София ще кандидатства за държавно финансиране. При одобрение училището ще предостави на 20% от новоприетите ученици прием без заплащане на такса обучение.

Стипендии за учебна 2024/2025 година.

Прогресивна гимназия осигурява възможност за кандидатстване за стипендия при прием в 8.клас на външни кандидати.

Вид стипендия Критерии Брой стипендии
Пълна стипендия (покрива цялото обучение)
  • Общ успех минимум Мн. добър 5.00 от 5., 6 и 7. клас (7.клас според периода на кандидатстване) 
  • Участие в извънкласни дейности или изяви – минимум 3 (изкуства, спорт, олимпиади и състезания по предмети) 
  • Доброволчество или участие в проекти в служба на общността (училищна, локална, национална, международна)
1
Частична за академичен успех(покрива таксата по държавните образователни стандарти)
  • Общ успех минимум Мн. добър 5.00 от от 5., 6 и 7 клас (първи срок или края на годината).
2
Частична за успехи в извънкласни дейности (покрива таксата по държавните образователни стандарти)
  • Постижения в извънкласни дейности или изяви (изкуства, спорт, олимпиади и състезания по предмети)
1