Учебен план

 8.-10. клас

В 8. клас обединяваме предметите в 4 цикъла:

 • В хуманитарния цикъл учениците изучават Български език и литература, I чужд език, II чужд език, Хора и общества, Философия.
 • В природо-математическия цикъл учениците изучават математика, природни науки и дизайн.
 • В цикъл изкуства сме включили визуални изкуства, музика и театър.
 • В предмета физическо и здравно образование учениците овладяват индивидуални и колективни спортове, учат се да правят здравословни избори.

В програмата включваме часове по взаимоотношения, комуникация, мислене.

Календарът ни включва и значими културни преживявания ежемесечно.

В 9. и 10. клас продължаваме да търсим баланс между академичното и социо-емоционалното учене. Учениците се развиват чрез задълбочено изследване на проблеми и феномени в следните области:

 • Български език и литература
 • Английски език, II чужд език
 • Социални науки (История, Хора и общества, Философия/Етика/Естетика)
 • Математика
 • Дизайн
 • Природни науки (Биология, Химия, Физика)
 • Изкуства (Изобразително изкуство, Музика, Театър)
 • Физическо и здравно образование
 • Метапредмети: взаимоотношения, взаимоотношения, комуникация, мислене, активно гражданство.

Календарът ни включва и значими културни преживявания ежемесечно.

11.-12. клас

Сърцевина на програмата

 • Теория на познанието изследва различните начини и различните видове знание, като учениците търсят отговори на централния въпрос “Как знаем това, което знаем?”. Това изследване помага на учениците да изграждат модели на мислене, през които да разсъждават върху своето учене.
 • Дипломната работа дава възможност на учениците да направят задълбочено самостоятелно изследване по интересна за тях тема от избран учебен предмет. В рамките на 4000 думи те представят оригинална теза, аргументация и изводи по избран от тях проблем. Това им помага да се подготвят за бъдещата си работа в университета.
 • Творчество, активност и служба на общността е част от програмата, в която учениците практикуват реални житейски умения за активно гражданство, развиват талантите и интересите в областта на изкуствата и спорта извън учебната програма и балансират академичното натоварване.

Предметни групи
Предметите в дипломния етап – 11. и 12. клас – се обединяват в 6 групи.
Според бъдещите си академични или професионални планове учениците избират профил, в който изучават избраните предмети на по-високо или на стандартно ниво. В някои от групите имат възможност да избират от няколко предмета.

 • В група 1 учениците изучават Български език и литература. В програмата има задължителни и профилирани модули, като осигуряваме и подготовка за задължителния държавен зрелостен изпит.
 • В група 2 учениците изучават профилирано Английски език основно за академични цели: заради работата по на предмети на английски език и бъдеща университетска или професионална кариера.
 • В група 3 учениците могат да избират между История, Икономика и Глобални политики. Тези предмети ги запознават с разнообразието от физическа, икономическа и социална среда, която хората обитават, както и с историята на социалните и културните институции. Знания, които им помагат да развият умения за критична оценка на човешкия опит и поведение. В допълнение учителите насърчават учениците да идентифицират, да анализират критично и да оценяват теории, концепции и аргументи, свързани с природата и дейностите на индивидите и обществата.
 • В група 4 учениците имат избор между Биология, Химия, Физика и Компютърни науки, като във всяка от тези дисциплини развиват разбиране за научния метод и умения да го прилагат.
 • В група 5 изборът е между Математика: анализ и подходи и Математика: приложения и интерпретация. Освен да придобият математически знания, , в тези курсове учениците започват да работят с концепции и принципи, развиват логическо, критично и творческо мислене и усъвършенстват способностите си за абстракция и обобщение.
 • В група 6 учениците избират между II чужд език или друг предмет от Групи 1. до 5.