ОБРАЗОВАТЕЛНИ ЦЕЛИ

Превръщаме знанията в умения за утрешния свят

Основна цел на образователния модел е да подготвим младите хора за бъдещето.

  • да притежават задълбочена подготовка по учебните дисциплини в балансиран модел
  • да изградят универсални умения: осъзнати и пълноценно общуващи млади хора, които имат способността да създават и откриват модели за опознаване и сътворяване на света, да възприемат и създават произведенията на изкуствата, различни обществени култури, широк светоглед, да бъдат активни граждани, да умеят да водят здравословен живот и изграждат устойчив свят.
  • да приложат наученото в реални житейски контексти и да се подготвят за бъдеща академична или професионална кариера

ОБРАЗОВАТЕЛЕН МОДЕЛ

  •  изучаваме учебните дисциплини в дълбочина – Български език и литература, Английски език, II чужд език, математика, дизайн и технологии, социални и природни науки, изкуства, спорт.
  • развиваме необходимите умения за бъдещето чрез програми за метаумения – взаимоотношения, мислене и творчество, комуникация, планиране и изпълнение, здравословен живот и устойчивост, активно гражданство
  • осигуряваме профилиране в три профила – Хуманитарен, Наука и технологии, Бизнес и предприемачество
  • изграждаме практически умения в реални житейски контексти – стажове, дизайн проекти, начални професионални умения

В учебната програма съчетаваме дисциплинарното с изследователското учене и покриваме международни и национални стандарти.

Важен контекст на ученето е културната програма, в която подкрепяме и изграждаме у младите хора осъзнато възприемане на света в неговото многообразие и богатството на човешките преживявания, разпознаване и приемане на различията, ценностите на различните култури, различните перспективи в изкуството и средства за изразяване на гледна точка, универсални средства за свързване.

В програмата за оценяване се фокусираме върху индивидуалното и груповото развитие. Тя е базирана на компетентностни модели по учебни дисциплини и метапредмети и включва непрекъснато проследяване на прогреса на ученика чрез постояннна обратна връзка, диагностики в ключови етапи от годината, практическа работа по проекти.

В края на 10. и 12. клас учениците се явяват на международни изпити по глобални стандарти и имат възможност на завършат с две дипломи – национална и международна IB