Запознайте се с отворените ни позиции:

Учител по математика

Ако искате да развивате математиката като част от международна програма, имате възможност да станете част от екипа на Прогресивна гимназия 1 в ролята на учител по математика на почасова ангажираност от следващата 2024/2025 учебна година.

Нашата организация има за кауза да подпомогне промяната, която искаме да видим в България. С екипите си от учители, педагогически лидери и методици работим по реализирането на най-новите образователни тенденции и практики като създаваме образователен модел, който следва естественото развитие на детето, запазва неговата уникалност и целенасочено ръководи процеса на активно учене и изследване на света.
В прогресивно училище развиваме модел на обучение, базиран на International Baccalaureate и утвърдени педагогически практики. Вярваме в потенциала и свободата на личността и подкрепяме всеки ученик и развитието на всеки учител, както индивидуално, така и в екип.
Отговорности на учителя по математика:
 • Задава ясни, последователни цели, свързани с учебното съдържание, осигурявайки процеса за постигането им.
 • Планира образователния процес и прогнозира очакваните резултати от всеки етап в прогреса, като спазва училищната учебна програма.
 • Подбира подходящите методи, средства и образователен инструментариум, който диференцира, интегрира и интерпретира по подходящ начин за реализиране на образователната дейност.
 • Създава, развива и се грижи за културата в класната стая и взаимоотношенията между учениците, като включва и родителите от класа.
 • Участва в екипни срещи за планиране и рефлексия на интердисциплинарната програма;
 • Следи за напредъка и разбирането на учениците във всеки урок, модул и цялостна програма и връща навременна обратна връзка за напредъка и поведението им.
 • Участва в проверката и оценяването прогреса на учениците, администриране на образователния процес и обратната връзка към учениците и родителите.
 • Води записи, събира и архивира материали, свързани с преподаването и ученето в база данни – Toddle, НЕИСПУО.
 • Участва в програми за професионално развитие и грижа за себе си.
Очаквани професионални компетентности:
 • Висше образование в специалност “Математика” или икономическа/инженерна специалност. Педагогическа квалификация е предимство;
 • Минимум три години преподавателски опит в прогимназиален/гимназиален етапи. Предимство е опит в международна програма и преподаване предмета на английски език;
 • Английски език – писмено и говоримо, ниво В2;
 • Компютърна и медийна грамотност.
 • Личностни качества и ценностни нагласи:
 • Позитивизъм, откритост и любознателност;
 • Умения за управление на групова динамика;
 • Рефлективност, проактивност и екипно сътрудничество;
 • Готовност за учене и самоусъвършенстване.
На нашите учители ние предлагаме:
 • работа по международна програма, в която могат да учат и да се развиват
 • да са част от креативен и сплотен екип;
 • конкурентно заплащане;
 • въвеждаща програма и международни обучения;
 • възможност за използване на Multisport карта.
Ако искате работата Ви да е интересна, предизвикателна и носи повече смисъл за Вас и другите, изпратете Вашата професионална автобиография и мотивирайте кандидатурата си с мотивационно писмо.

Ще се свържем с кандидатите, който профил е съответен на изискванията за заемане на ролята.

 

Предоставените от Вас лични данни ще бъдат разглеждани строго конфиденциално по смисъла на ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679.

Предварително благодарим за интереса и участието!

Учител по английски език

За Прогресивна гимназия 1 търсим учител по английски език от учебната 2024-25 година.

Нашата организация има за кауза да подпомогне промяната, която искаме да видим в България. С екипите си от учители, педагогически лидери и методици работим по реализирането на най-новите образователни тенденции и практики като създаваме образователен модел, който следва естественото развитие на детето, запазва неговата уникалност и целенасочено ръководи процеса на активно учене и изследване на света.

 

Учителят по английски език в Прогресивна гимназия:

 • Задава ясни, последователни цели, свързани с учебното съдържание, осигурявайки процеса за постигането им.
 • Планира дидактически и преживелищни дейности, с които стимулира изследователски процес при учениците в реализирането на образователната дейност.
 • Подбира подходящи методи, които диференцира и интегрира по подходящ начин.
 • Преподава английски език, включвайки образователни гледни точки, с които стимулира и задълбочава интердисциплинарното учене.
 • Развива и се грижи за културата в класната стая и взаимоотношенията между учениците;
 • Участва в екипни срещи за планиране и рефлексия на програмата;
 • Провежда диагностично оценяване в началото и края на учебната година;
 • Участва в програми за професионално развитие и грижа за себе си.

 

Изисквания за заемане на ролята:

 • висше образование, специалност “Английска филология“/”Приложна лингвистика с английски език”;
 • минимум две години опит в преподаването на английски език на ученици в прогимназиален или гимназиален етап във формално, неформално или приобщаващо образование;
 • писмено и говоримо владеене на английски език – ниво C1;
 • компютърна и медийна грамотност;
 • познания за различни форми и методи на оценяване на учениците.
 • Позитивно отношение, откритост и желание за професионално развитие;
 • Адаптивност към динамична среда и екипна работа.

 

На нашите учители ние предлагаме:

 • работа в международна програма, в която могат да учат и да се развиват;
 • да с ачаст от креативен и сплотен екип;
 • конкурентно заплащане;
 • въвеждаща програма и подкрепа за професионално развитие с международни обучения;
 • осигурен обяд;
 • възможност за използване на Multisport карта.
Ако искате работата Ви да е интересна, предизвикателна и носи повече смисъл за Вас и другите, изпратете Вашата професионална автобиография и мотивирайте кандидатурата си с мотивационно писмо.

Ще се свържем с кандидатите, който профил е съответен на изискванията за заемане на ролята.

 

Предоставените от Вас лични данни ще бъдат разглеждани строго конфиденциално по смисъла на ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679.

Предварително благодарим за интереса и участието!